ประกาศเรื่องการรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Spread the love
ประกาศเรื่องการรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 5 ปีที่หก ( 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2564 ) เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

     1. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียด

     2. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียด

    ———————-

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ดาวน์แบบฟอร์ม อพ.สธ. 2565

[download id=”6707″]

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 41141, 51142

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.