ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4

Spread the love

                                    ตามหนังสือที่ ศธ 0524/10334 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการบริการธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The 4th National Conference on Informatics , Agriculture Management, Business administration, Sciences and Technology : IAMBEST 2019) ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมในระหว่าง วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยหมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เนื่องจากเพื่อให้มีความพร้อมในการเตรียมและการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จึงได้ขยายเวลาในการรับบทความเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน และการลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ผู้ประสานงาน : นางสาวนาราอร สว่างวงศ์

โทรศัพท์  : 09 0789 3114

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.