ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดการประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอแบบภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://kpruinnovation.kpru.ac.th/

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย