วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6 Engagement Thailand Annual Conference 2019

                                    ตามที่มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ ร่วมกับคลังสมองของชาติและหน่วยงานอื่นๆ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ the 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 ระหว่างวันที่ 2 -5 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิด และมุมมองด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์วิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีทั้งในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมทั้งพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้และได้ศึกษาและเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการทำงาน

                                   ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ the 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.engagementthailand.org/  ระหว่างวันที่ 2 -5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โทรศัพท์      :  0 5541 1096 ต่อ 0, 1609, 1644

โทรสาร        :  0 5541 6020

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.