ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

Spread the love

                       ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20 National Graduate Research Conference) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคาร พจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณะชนรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาศให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงถือได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

                        ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20 National Graduate Research Conference) ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิต นักศึกษาในสังกัด เพื่อส่งบทความวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครผู้นำเสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 และนำเสนอผลงานวิจัยในวันศุกร ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคาร พจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สมัครสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.kku.ac.th/grc/

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณรัตติยากร วิมลศิริ

โทรศัพท์  : 043-202420 ต่อ 42423

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.