ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

          ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู อาจารย์ บุคลากรในสังกัดของท่านติดตามรับชมการประชุมดังกล่าวฯ ผ่านการถ่ายทอดสดและร่วมทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sym16.onec.go.th 

ท่านสามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ sym16.onec.go.th/wp-content/uploads/2021/08/กำหนดการ-เสวนาเปลี่ยนตัว.pdf

ติดต่อ
ที่อยู่: 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Phone: (+66) 0 2668 7123 Fax: (+66) 0 2243 0082
Email: onecdata1315@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย