ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในการประชุมวิชาการดังกล่าวกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 9220 โทรสาร 0 7428 9228

e-mail : educonf@g.psu.ac.th หรือ https://educonf.psu.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย