วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (RMUTCON 2022) ภายใต้แนวคิด “9 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก นั้น

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.rmutcon.org  หรือติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4681 – 5

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย