วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13
ภายใต้ หัวข้อ “Frontier area-based research for Sustainable development”
ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้ หัวข้อ “Frontier area-based research for Sustainable development” ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะและเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิต ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
  • เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1048
มือถือ. 08 2629 1970

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย