ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Development Conference 2023)

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566
(Mahidol Sustainable Development Conference 2023)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 (Mahidol Sustainability Week 2023) ในระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับความยั่งยืน และการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 4

วัตถุประสงค์

  • เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กำหนดหัวข้อการส่งผลงานเป็น 4 ด้าน คือ

  1. สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  2. สุขภาพที่ยั่งยืน
  3. เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม
  4. สังคมที่ยั่งยืน

อัตราลงทะเบียน

  • อัตราลงทะเบียนบทความละ 500 บาท

กำหนดการ

  • ลงทะเบียนส่งผลงาน บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2566
  • ชำระค่าลงทะเบียน 1 – 15 มิถุนายน 2566
  • พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการ 16 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566
  • นำเสนอผลงาน ณ มหิดลสิทธาคาร 23 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/NjtpqhSJTxdRGnS88

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร 02-441-4400 ต่อ 1120-1125
E-mail: mu.sustainweek@gmail.com
Website: https://op.mahidol.ac.th/pe/mahidol-sustainability-week/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย