ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Spread the love

                            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลาการของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ ตลอดจนบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป นั้น

                          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือ ผ่านทางอีเมล์ saowanit_kae@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 26 ธันวาคม 2561 หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.bru.ac.th/2018/  สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจากต้นสังกัด ตาบระเบียบของทางราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเสาวนิตย์ วิงมูล (ผู้ประสานงาน)

โทรศัพท์                : 08 5023 8687

E-mail                   : saowanit_kae@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.