การลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education 2019

Spread the love

                        ตามหนังสือมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 0517/ว7470 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561  เรื่องขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education 2019 นั้น บัดนี้ ระบบลงทะเบียนส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านผลงานนำเสนอ และการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการฯ จะมีการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้สนในส่งผลงานนำเสนอหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/qd/tqed2019/  โดยมีกำหนดการเปิดลงทะเบียนนำเสนอผลงานถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.