ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความจากการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความจากการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสาร “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ที่นำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ และบทความจากการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บทความที่ส่งมาจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาก่อนการตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและคำแนะนำในการส่งบทความได้ที่ https://research.kpru.ac.th/sendjournal/ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายทวิช ปิ่นวิเศษ โทรศัพท์ 08 4593 9223 หรืออีเมล์ golden.teak.journal@gmail.com 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.