ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (JOURNAL OF HOME ECONOMICS TECHNOLOGY AND INNOVATION) โดยวารสารจะรับตีพิมพ์บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (อาหารและโภชนาการ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ และการศึกษาปฐมวัย) ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย แนวคิด หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและการวิจัยทางสาขาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 จะเปิดรับบทความในวันที่ 1-30 กันยายน 2565

ผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการประเภทบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=42780

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

โทร. 084-4286204 นางสาวศิริวิมล งามสมชาติ ผู้ประสานงาน
โทร. 08-1387-5943 ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ บรรณาธิการ
E-mail. jhet@rmutt.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย