ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Oral/Poster Presentation ทั้งวิธีปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Onsite/Online) ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร์และเทคโนโลยี

        ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่  1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://seat.rmu.ac.th 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย