ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Spread the love
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดตั้งสำนักประสานงาน “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ขณะนี้สำนักประสานงาน “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม โดยบริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการต้องร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบเงินสด (In cash) ไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณโครงการ พร้อมทั้งมีแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน โดยข้อเสนอโครงการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกรอบการวิจัยดังนี้
  1. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในปัจจุบันที่ใช้วัตถุดิบเป็นชีวมวล
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพชนิดใหม่โดยใช้วัตถุดิบเป็นชีวมวล (Primary products)
  3. ค้นหาวัตถุดิบชีวมวลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคต
  4. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเป็นวัตถุดิบ (Secondary products)
  5. พัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst platform) การผลิตสารโอลิโอเคมี (Oleochemical platform) และการใช้ประโยชน์จากของเสียอย่างบูรณาการ (Waste2Value platform) ครอบคลุมขยะอินทรีย์และขยะพลาสติก

นักวิจัยท่านใดต้องการสมัครขอรับทุนสามารถส่ง Concept paper สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เฟซบุ๊ค Bioindustry Trf สำหรับนักวิจัยที่ยังไม่มีเอกชนร่วมโครงการสามารถเสนอความเชี่ยวชาญมายังสำนักประสานฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดหาเอกชนต่อไป
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: คลิ๊ก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-470-9618

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย