วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “New tertiary education for all”

ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน
และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“New tertiary education for all”

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลงานเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “New tertiary education: Education for all” ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครบรอบ 90 ปี ในระว่างวันที่ 1 -3 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ความแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ เป็นรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาในการส่งผลงานและชำระเงินลงทะเบียน เพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยสามารถส่งผลงานและขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนประชุมวิชาการได้ที่ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา
โทรศัพท์ 089-089-3575
E-mail : sumalee@vru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย