ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 5

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอ
ในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนส่งบทความวิจัยในโครงการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมในยุค Next Normal” (The 5th National Research Conference – CPRU 2022: Research and Innovations in the Next Normal Era)

ขยายเวลาเปิดรับบทความ

  • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วันเวลาในการจัดงานประชุม

  • ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลน์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน

สามารถส่งบทความวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ https://journal.cpru.ac.th/web/conference/

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 06-3784-5141 (นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์ ผู้ประสานงาน)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย