วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

        ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ (นำเสนอแบบออนไลน์)

        ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว ให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจมีความประสงค์ส่งผลงานวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Techcon.siamtechu.net/2021 และส่งบทความวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ.2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย