ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8 ICADA 2019-SSIS

Spread the love

                          ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019 The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019— Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019—SSIS) ในหัวข้อ “The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World” ระหว่างวันที่ 23- วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ งานประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาศอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

                           ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://www.icada2019.nida.ac.th/  และสอบถามได้ที่ ICADA4papers@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานอธิการบดี กองงานผู้บริหาร

โทรศัพท์    : 0 2727 3325-6, 0 2727 3612

โทรสาร      : 0 2375 3985

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.