ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

Spread the love

                                  ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University Interdisciplinary Research ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 12 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธรณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน

                                 ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอประสานงานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 The 7th Burapha University Interdisciplinary Research ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.buuconference.buu.ac.th/  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานอธิการบดี กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์   : 0 3874 799, 0 3810 2222 ต่อ 2561-2562

โทรสาร     : 0 3874 5794

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.