ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวโรงแรม ร่วมเสริม ร่วมสร้าง ร่วมสมัย”

Spread the love

                          ด้วย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวโรงแรม ร่วมเสริม ร่วมสร้าง ร่วมสมัย” ในวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ ในเมือง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาศเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของวิทยากรกับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุคต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม นั้น

                  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ โทร.081 873 3130 และคุณอิงกมล วรจินดา โทร.090 295 3535 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บ https://thm.msu.ac.th/conferrence

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.