วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

                          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีหนังสือขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ว่า ได้กำหนดมาตรการส่งการลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งในสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติแก่ผู้ประกอบการที่ลงทุนในเขตส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/วิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเป้าหมายของประเทศ และเห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตกำลังคนระดับอุดมศึกษา และมีโครงการพัฒนากำลังคนร่วมกับสถานประกอบการหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดการเชิงบูรณาการกับ การทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะภาพเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการ จากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติ งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) เป็นต้น

                           ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ EEC ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของสำนักงานการการอุดมศึกษาข้างต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เว็บไซต์    : https://www.boi.go.th/th/index/

สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา

โทรศัพท์    : 02 039 5553

โทรสาร      : 02 039 5650

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.