ประชาสัมพันธ์รับฟังการบรรยาย “บทความของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ และสังคม”

Spread the love
ประชาสัมพันธ์รับฟังการบรรยาย “บทความของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ และสังคม”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดบรรยาย เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ และสังคม” โดยเชิญวิทยากรบรรยาย รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารนำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร หน่วยงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ระหว่าง 09.00-12.00 น. ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดตามลิงค์เฟสบุค : www.facebook.com/ResearchCRU  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.