ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านยาเสพติด เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส.

Spread the love

                                      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดทำวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการด้านยาเสพติด จัดพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและต่อยอดงานวิจัยและงานวิชาการด้านยาเสพติด และสามารถนำเอาไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษา มูลนิธิฯ ห้องสมุดของภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย และเครือข่ายภาคประชาชน

                                      สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 จึงขอความกรุณาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทางด้านยาเสพติด เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมอบหมายให้นางบุญศรี ปุญศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ 080 401 0440 เป็นผู้ประสานงาน ในรายละเอียดต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์   : 0 4324 5459 ต่อ 10047

โทรสาร     : 0 4324 6790

เว็บไซต์    : https://nctc.oncb.go.th/main.php

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.