ประชาสัมพันธ์ส่งโครงการเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาวิศวกรสังคม

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ส่งโครงการเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาวิศวกรสังคม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีเป้าหมายในการส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วช. จึงได้จัดทำโครงการ “การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้วิศวกรสังคมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่นั้น

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักวิจัย ในหน่วยงานของท่านจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ขอบเขตงาน “โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2) โดยมุ่งเน้นกระบวนการบ่มเพาะวิศวกรสังคมและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสร้างการมีส่วนร่วมของวิศวกรสังคมในการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยหากหน่วยงานของท่านประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดข้างต้น ขอความกรุณานำส่งข้อเสนอโครงการมายัง วช. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านทาง Email: rungthida.c@nrct.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์

(1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มช่วยอำนวยการ วช.
ผู้ประสานงาน: นายณัฐกิตติ์ จารุณ
โทรศัพท์: 090-101-9334
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 114, 115, 762
E-mail: nattakit.c@nrct.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย