ประชาสัมพันธ์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

Spread the love

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ “การออกแบบระบบธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล การบริหารจัดการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน และคณะผู้วิจัย เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยนั้น หนึ่งในประเด็นที่สำคัญของโครงการนี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนสู่สาธารณะ (Open data) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเพื่อให้การออกแบบแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสมบูรณ์มากขึ้น จึงจำเป็นต้องทำการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้โครงการการออกแบบระบบธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล การบริหารจัดการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบรรลุตามเป้าหมาย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอให้บุคลากรตอบแบบสอบถามการวิจัย โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ shorturl.at/IWZ27

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 066-159-6554 นางสาวไพลิน เชื้อหยก ประสานโครงการวิจัยฯ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย