ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Spread the love

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บทความที่ตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน

ดาวน์โหลดคำแนะนำการเขียนบทความได้ทางเว็บไซต์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru หรือ QR Code ด้านล่าง

เว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ประเภทบทความที่เปิดรับ ได้แก่

  1. บทความวิจัย
  2. บทความวิชาการ

กำหนดออกวารสารคือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์ (ISSN: 1905-4165) และวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN: 2697-3898) ซึ่งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email. journal.dru@dru.ac.th
โทร. 0-2472-1254

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย