วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

 

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส
ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรวมกับรัฐบาลฝรั่งเศสจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/ Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามรายละเอียดและอัตราที่ระบุไว้ใน Call for Proposals

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • วันที่เปิดรับข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2565
  • รายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://bit.ly/3vpd1cs

ทั้งนี้ ผู้เสนอโครงการจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ และเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) พร้อมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 โดยจะยึดตามวันที่ที่ประทับตราลงรับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0-2610-5423 (นางสาววรรณี กล่อมละเอียด เป็นผู้ประสานงาน)
E-mail: wannee.k@mhesi.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย