ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Spread the love

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

         ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำวารสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สาธารณชนและวงวิชาการ โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย

         ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เพยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ปีละ 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม และฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij หรือติดต่อ นางสาวสมัชญา พูลศักดิ์ โทรศัพท์ 087-568-0296

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.