ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Spread the love

                         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีจำนวนและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายวิจัยดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

                          ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่บุคลากรในสังกัดของท่านทราบและให้การสนับสนุนเข้ารับการอบรม และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ กำหนดการ และการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://www.nrct.go.th/training

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเรขานุการกรม กรมทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์    : 0 2579 4713 ต่อ 835, 838, 895

โทรสาร      : 0 2579 0457

E-mail      : hrd@nrct.go.th