ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ

Spread the love

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “Destination Marketing : An Integrated Marketing Communication Approach” และเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “Adaptation for Tourism Business Survival During the Pandemic”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการตลาดธุรกิจท่องเที่ยวและร่วมแสดงความคิดเห็น การปรับตัวและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • วันที่จัดโครงการ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
  • สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ http://acc.msu.ac.th/mbs_training/

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 08-1661-0475 นายพิษณุ คุณชื่น
อีเมล phitsanu.k@acc.msu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย