ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

Spread the love

                   ด้วยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาชิกที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิจัย นักสถิติ นักวัดผลและประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู้ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2561 สมาคมฯ ได้จัดประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่วิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง “ดุลยภาพของการพัฒนาสังคม : มติทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และการศึกษา” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารประชุมสุข อาชวบำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                  ในการนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานเรขาธิการสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

อาคาร 4 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10330

โทรศัพท์       : 0-2218-2623

                      : 02-218-2565 ต่อ 7200

E-mail         : ssrat.org@gmail.com

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.