ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

Spread the love

                         เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมา 7 ครั้งแล้ว  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมจึงขยายความร่วมมือกับโรงเรียนเสวนาธิการทหารบก เพื่อดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเสวนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร

                 ทั้งนี้ทุกบทความที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการประเมิณคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป  จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ  โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายสุทัศน์  แจ้โพธิ์   รองผู้จัดการสมาคมฯ  ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล : arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค : www.facebook.com/arm/red/94

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.