ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

Spread the love

เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และสังคมแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมาแล้ว 11 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ ดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิซาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27 และ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (อบรมออนไลน์)

การนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสถาบันของท่าน สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรายละเอียดปรากฏตามลิงค์ ลงทะเบียน นี้
ทั้งนี้ ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ (ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติม) โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล : arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/arm.red.94

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย