ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

Spread the love

                               เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยเพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556” ถูกกำหนดให้เป็นเงือนไขของการสำเร็จการศึกษา สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมาแล้ว 4 ครั้ง ล่าสุด ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

                               ในการนี้ สมาคมใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในสถาบันของท่าน สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการ ทั้งนี้บทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งดัชนีฐานข้อมูลสากล ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์พิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยเพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ชำระค่าธรรมเนียบการตีพิมพ์เพิ่มเติม)

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการประชาคม

E-mail         : arm_nb080@hotmail.com

Facebook    : www.facebook.com/arm.red.94

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.