วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

เวลา/สถานที่ในการจัดกิจกรรม

  • ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความสำคัญ และกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่บทความวิชาการ / วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ / วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
  • เพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ / วิชาชีพต่าง ๆ ของทั้งเครือข่าย มหาวิทยาลัย และสมาคมฯ แก่สาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

(1) ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.pdf

ทั้งนี้ ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.2562 ตามลำดับ (ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติม)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม
อีเมล: arm_nb080@hotmail.com
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/arm.red.94
โทรศัพท์ 080-597-2894

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย