วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF
ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท แอบโซเทค จำกัด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online) เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ชนิดฟิลด์อิมิชชั่น (FE-SEM) และเครื่องวิเคราะห์แผนที่ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์ระดับจุลภาค (Micro-XRF) ให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางสายวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงบุคคลที่สนใจใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ศึกษาในงานวิจัย และงานวิเคราะห์ทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่อบรม

  • อบรมในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่าน URL Link ลงทะเบียน : https://me-qr.com/th/xIWehM

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0-5387-5652, 06-4959-4263
Email: suchanyakoji@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย