ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชา “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8): The Next Normal of Education”

Spread the love

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชา
“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8): The Next Normal of Education”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL) กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8) : The Next Normal of Education”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวอย่างและแนวทางการศึกษาสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน ตลอดจนนโยบายและทิศทางของระบบนิเวศน์และสถาบันการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร 0-5391-7897 ต่อ 8080 (นางสาวอัมรินทร์ อรินต๊ะทราย)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย