ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Scorecard สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (BALANCED SCORECARD for PUBLIC SECTOR)”

Spread the love

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Scorecard
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (BALANCED SCORECARD for PUBLIC SECTOR)”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Scorecard สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (BALANCED SCORECARD for PUBLIC SECTOR)” จำนวน 60 คน ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแบบมีส่วนร่วม จากบุคลากรทุกฝ่ายด้วยการสร้างการสื่อสารที่เป็นระบบและสร้างความสมดุลแก่องค์กรตลอดจน ความเข้าใจหลักการจัดทำแผนกลยุทธ์การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนด้วยด้วยแผนที่กลยุทธ์ (ตามหลัก Balanced Scorecard)

ผู้ที่สนใจมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 4,900 บาท (3,700 บาทหากสมัครก่อน 13 มิถุนายน 2565) หากผู้เข้ารับการอบรมมาจากส่วนราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะเศรษฐศาสตร์เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565

สามารถดาวน์โหลดโครงการฯ ได้ทาง

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวพัทธนันท์ คำจันทา โทร 0-4320-2267 หรือโทร 08-2122-2793

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย