ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Spread the love

                      ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมในการดำเนินงานวิจัยเป็นงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยและมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องเลอเซเรสต์ ชั้น 10 โรงแรมเดอะ รอยัลริเวอร์(บางพลัด) กรุงเทพฯ 

                   ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา พิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ทำให้มีแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย ในมนุษย์สามารถนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครการวิจัย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมมาตรฐานของหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อไป ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการและขอเรียนเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท และเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมใด้ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งแบบตอบรับกลับไปยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ภายใน วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และหลักฐานชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่  https://sci.ssru.ac.th/  ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2160 1143 – 5 ต่อ 27

ช่องทางการสมัคร

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.