ประชาสัมพันธ์โครงการ ED’s POssible เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้ร่วมแบ่งปันการสอน

Spread the love

ประชาสัมพันธ์โครงการ ED's Possible แมวมองเพราะทุกการเรียนรู้ ทุกคนมีส่วนร่วมได้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับบริษัท อินสครู จำกัด ได้ดำเดินโครงการ ED’s Possible เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้ร่วมแบ่งปันการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 3 ด้าน ได้แก ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยสร้างต้นแบบสาธิตการเรียนการสอนและการลฃมือปฏิบัติ เพื่อเผยแผร่สู่ห้องเรียนทั่วประเทศผ่านทางแพลตฟอร์มการเรียนรู้และเว็บไซต์ ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประสำมพันธ์โครงการ ED’s Possible เพื่อเชิฐชวนให้บุลคลากรครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดของท่านได้รับทราบและมมาร่วมแบ่งปันแนวคิดการอออกแบบการเรียนรู้ในเว็บไซต์ http://inskru.com/nomination ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มีนาคม 2564

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.