ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “Strategies for Managing Social and Technological Disruption : กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” โดย :: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Spread the love

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “Strategies for Managing Social and Technological Disruption : กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องกลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยีต่อไป

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียน ส่งบทความผ่านเว็บไชต์ https://conference.sct.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
หากมีข้อสงสัยประการใดขอได้โปรดสอบถามได้ที่ research@sct.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย