ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการจัดงานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปี 2562 (IACE 2021)

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการจัดงานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปี 2562 (IACE 2021)

ตามที่ ทางหน่วยงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะจัดโครงการโครงการ แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ (IACE 2021 The 4th International Academic & Cultural Exchange 2021) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อ แลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม อันนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรทางการ ศึกษา ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากต่างประเทศ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ตามที่แจ้งมาแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยในสภาวะปัจจุบันที่มีการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นของเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเลื่อนการจัดงานโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม นานาชาติ ครั้งที่ ๔ ประจําปี ๒๕๖๔ (IACE 2021 The 4th International Academic & Cultural Exchange 2021) ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสามารถเตรียมนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไว้เพื่อเข้า ร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ เมื่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ลดลง และเข้าสู่ สภาวะปลอดภัย ทางศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบถึงกําหนดการจัดงานในภายหลังอีกครั้ง  

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.