ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Spread the love

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีข้อกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 14 และวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ได้รับการพิจารณาให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ซึ่งวารสารกลุ่มที่ 2 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถนำวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเสนอกองบรรณาธิการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น โดยได้มีการตัดสินและมอบรางวัลการประกวดบทความเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จึงมีความประสงค์เปิดรับบทความและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดบทความ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มายังท่าน ซึ่งผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การส่งบทความได้ที่ https://www.nacc.go.th/naccjournal หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 5818

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย