ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์

Spread the love

ด้วย Internal Business Unit นวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “One-sheet R2R proposal แผน ที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ” ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud Meeting ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ ปัญหาจากงานประจำ มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยได้

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ดังกล่าว แก่บุคลากรหรือผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 800 บาท และจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถเข้าอบรมตาม ระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบการฝึกอบรมของหน่วยงานต้นสังกัด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.butagri.com/ หรือสแกน QR code ในรูปด้านบนนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณสุริยสิทธิ์ สมนึก เบอร์โทรศัพท์ 062-95710003

กำหนดการฝึกอบรม [ห้อง C201/1 อาคารเจ้าคุณทหาร]

  • 08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน
  • 09.00 – 10.30 น.        กรอบแนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษา (ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)
  • 10.30 – 10.45 u.          พักรับประทานอาหารว่าง
  • 10.45 – 12.00 น.          กระบวนการวิจัยจากงานประจำที่เหมาะสม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษา (ตร.จรงค์ศักดิ์ พุ่มนวน)
  • 12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 – 14.00 u.         การวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัย (ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)
  • 14.00 – 14.15 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
  • 14.15 – 16.30 น.           การเขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจำหน้าเดียว (One-sheet R2R Proposal) (ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน)

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย