ประชาสัมพันธ์ :: สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2564

Spread the love

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขี้นในด้านการวิจัย
สมาคมส่งเสริมการวิจัย จึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2564 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 — ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 — ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2564 — ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 — ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย