ประชาสัมพันธ์ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการ 6 แผนงานวิจัย

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการ 6 แผนงานวิจัย

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการ 6 แผนงานวิจัย ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2565

อ่านรายละเอียดได้จากลิงก์นี้ https://bit.ly/ARDA2566

สแกน QR Code ที่นี่

สวก. ได้กำหนดแผนงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 6 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย

  1. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศ
  2. แผนงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ
  3. แผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัย
  4. แผนงานวิจัยยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming
  5. แผนงานวิจัยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
  6. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในภาคการเกษตรและชนบทจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามลิงก์ย่อข้างต้น

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย