ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

Spread the love
ประชาสัมพันธ์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ
(Intelligent Digital Fabrication)
ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)
เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
  • ผู้มีสิทธิเสนอโครงการได้แก่ สถาบัน/บริษัท/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ
  • ต้องมีภาคเอกชน/ผู้ใช้ ร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยประกอบด้วย in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
  • ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่ใช่วิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  • ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย
  • ยื่นในนามหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลที่เสนอมามีความถูกต้องและครบถ้วน
  • มีระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี TRL3 เป็นต้นไป
  • กรณีโครงการที่เป็นการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ เว้นแต่เมื่อได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนวิจัยแล้ว จำเป็นต้องแสดงหลักฐานยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนการทำข้อสัญญา

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

(1) ประกาศรับทุน 2565.pdf

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย