ประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย